គោលការណ៍ឯកជនភាព & ឃុកឃី

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពិពណ៌នាអំពីគោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់យើងស្តីពីការប្រមូលប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មហើយប្រាប់អ្នកអំពីសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកនិងច្បាប់ការពារអ្នក។

យើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ការបកស្រាយនិងនិយមន័យ

ការបកប្រែ

ពាក្យដែលអក្សរដំបូងត្រូវបានសរសេរជាអក្សរធំមានអត្ថន័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។

និយមន័យខាងក្រោមនេះនឹងមានអត្ថន័យដូចគ្នាដោយមិនគិតថាតើវាលេចឡើងជាឯកវចនៈឬពហុវចនៈទេ។

និយមន័យ

សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះ៖

 • អ្នក មានន័យថាបុគ្គលចូលប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក្រុមហ៊ុនឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតក្នុងនាមបុគ្គលនោះកំពុងប្រើប្រាស់ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
 • ក្រុមហ៊ុន (សំដៅលើ "ក្រុមហ៊ុន" "យើង" "យើង" ឬ "របស់យើង" នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) សំដៅលើ foodieandthechef.com ។
 • បុត្រសម្ព័ន្ធ មានន័យថាអង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឬស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមជាមួយគណបក្សមួយដែល“ ការគ្រប់គ្រង” មានន័យថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ៥០ ភាគរយឬច្រើនជាងនេះនៃភាគហ៊ុនការចាប់អារម្មណ៍ភាគហ៊ុនឬមូលបត្រផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឬអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀត។
 • គណនី មានន័យថាគណនីពិសេសមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលទៅកាន់សេវាកម្មឬផ្នែកនៃសេវាកម្មរបស់យើង។
 • Website យោងទៅ foodieandthechef.com អាចចូលប្រើបានពី https://foodieandthechef.com
 • សេវាកម្ម សំអាងលើគេហទំព័រ។
 • ប្រទេស សំដៅទៅលើ៖ ប៉ាគីស្ថាន
 • អ្នក​ផ្តល់​សេវា មានន័យថាជាមនុស្សធម្មជាតិឬនីតិបុគ្គលដែលដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន។ វាសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីឬបុគ្គលដែលជួលដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬជួយដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិភាគរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។
 • សេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ភាគីទីបី សំដៅទៅលើគេហទំព័រឬគេហទំព័របណ្តាញសង្គមណាមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលឬបង្កើតគណនីដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។
 • ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។
 • ឃុកឃី គឺជាឯកសារតូចៗដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រឧបករណ៍ចល័តឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយគេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានលំអិតនៃប្រវត្តិរុករករបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនោះក្នុងចំណោមការប្រើប្រាស់ជាច្រើន។
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ សំដៅទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការបើកទំព័រ) ។

ការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះ៖

 • អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលប្រើសេវាកម្ម។

ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក (ឧ។ អាសយដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលរបស់អ្នកពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះឧបករណ៍ពិសេស។ កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មដោយឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តយើងអាចប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរួមទាំងប្រភេទឧបករណ៍ចល័តដែលអ្នកប្រើលេខសម្គាល់ពិសេសនៃឧបករណ៍ចល័តអាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍ចល័តទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទនៃកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតតាមអ៊ិនធឺរណែតតាមទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ពិសេសនិងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យដទៃទៀត។

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានដែលកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកផ្ញើនៅពេលណាដែលអ្នកចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើងឬនៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មដោយឬតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត។

តាមដានបច្ចេកវិទ្យានិងឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានត្រូវបានគេប្រើជាប៊ីកខុនស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺរណែតរបស់អ្នកឱ្យបដិសេធឃុកឃីទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាតើពេលណាដែលខុកឃីត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកខ្លះនៃសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។

ខូឃីស៍អាចជា“ ខ្ជាប់ខ្ជួន” ឬ“ វេន” ឃុកឃី។ ឃុកឃីនៅតែមាននៅលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្រៅអ៊ីនធឺណិតខណៈពេលដែលខូឃីស៍វេនត្រូវបានលុបចោលភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកបិទគេហទំព័ររបស់អ្នក។

យើងប្រើទាំងខូឃីស៍និងខុកឃីសម្រាប់គោលបំណងដូចមានចែងខាងក្រោម៖

 • ខូឃីស៍ចាំបាច់ / ចាំបាច់ប្រភេទៈខូឃីស៍សម័យគ្រប់គ្រងដោយ៖ UsPurpose៖ ឃុកឃីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រនិងដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់វា។ ពួកគេជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពារការប្រើប្រាស់បន្លំគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំមិនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទេហើយយើងប្រើតែខូឃីទាំងនេះដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មទាំងនោះ។
 • គោលការណ៍នៃខូឃីស៍ / ការទទួលយកសេចក្តីជូនដំណឹងឃុកឃីប្រភេទៈខូឃីស៍ជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ Usur គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយកការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍នៅលើគេហទំព័រ។
 • មុខងារឃុកឃីប្រភេទៈខូឃីស៍ជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ Usur គោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះអាចឱ្យយើងចងចាំជម្រើសដែលអ្នកធ្វើនៅពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រដូចជាចងចាំព័ត៌មានលំអិតចូលឬចំណូលចិត្តភាសា។ គោលបំណងនៃឃុកឃីទាំងនេះគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនិងដើម្បីជៀសវាងអ្នកត្រូវបញ្ចូលចំណូលចិត្តរបស់អ្នកម្តងទៀតរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។
 • ការតាមដាននិងការអនុវត្តខូឃីស៍ប្រភេទ៖ ឃុកឃីជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ ភាគីទីបីគោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិងរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈខូឃីទាំងនេះអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលថាជាអ្នកទស្សនាម្នាក់ៗ។ នេះគឺដោយសារតែព័ត៌មានដែលប្រមូលបានត្រូវបានភ្ជាប់ជាធម្មតាទៅនឹងអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ក្លែងក្លាយដែលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រ។ យើងក៏អាចប្រើឃុកឃីទាំងនេះដើម្បីសាកល្បងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខងារថ្មីឬមុខងារថ្មីរបស់គេហទំព័រដើម្បីមើលពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមានប្រតិកម្មចំពោះពួកគេ។
 • កំណត់គោលដៅនិងឃុកឃីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រភេទ៖ ឃុកឃីជាប់លាប់គ្រប់គ្រងដោយ៖ ភាគីទីបីគោលបំណង៖ ឃុកឃីទាំងនេះតាមដានទំលាប់នៃការរុករករបស់អ្នកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទំនងជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក។ ខូឃីស៍ទាំងនេះប្រើព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិរុករករបស់អ្នកដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា។ ផ្អែកលើព័ត៌មាននោះហើយដោយមានការអនុញ្ញាតពីយើងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីអាចដាក់ឃុកឃីដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលយើងគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនៅពេលអ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើនិងជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឃុកឃីសូមទស្សនាគោលការណ៍ឃុកឃីរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើងរួមទាំងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក៖ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមុខងារផ្សេងៗគ្នានៃសេវាកម្មដែលអាចប្រើបានសម្រាប់អ្នកជាអ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះ។
 • សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា៖ ការអភិវឌ្ឍការអនុលោមនិងការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញផលិតផលផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញឬកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតជាមួយយើងតាមរយៈសេវាកម្ម។
 • ទាក់ទងអ្នក៖ ដើម្បីទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីមែលការហៅទូរស័ព្ទផ្ញើសារ SMS ឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដូចជាការជូនដំណឹងជំរុញរបស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬទំនាក់ទំនងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមុខងារផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួមទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់ឬសមហេតុផល។ សម្រាប់ការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នក ជាមួយនឹងព័ត៌មានការផ្តល់ជូនពិសេសនិងព័ត៌មានទូទៅអំពីទំនិញសេវាកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ជូនដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកបានទិញឬសាកសួររួចហើយលើកលែងតែអ្នកមិនបានជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានបែបនេះ។
 • ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នក៖ ដើម្បីចូលរួមនិងគ្រប់គ្រងសំណើរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖

 • ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា៖ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដើម្បីជួយគាំទ្រនិងថែរក្សាសេវាកម្មរបស់យើងទាក់ទងអ្នកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដល់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើងឬ សម្រាប់ដំណើរការទូទាត់។
 • សម្រាប់ការផ្ទេរជំនួញ៖ យើងអាចចែករំលែកឬផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងឬនៅពេលចរចារកការរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឬការទិញយកទាំងអស់ឬចំណែកនៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
 • ជាមួយសាខា៖ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយសាខារបស់យើងក្នុងករណីដែលយើងនឹងតម្រូវឱ្យសាខាទាំងនោះគោរពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ សាខារួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនមេរបស់យើងនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដៃគូវិនិយោគរួមគ្នាឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលយើងគ្រប់គ្រងឬដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមជាមួយយើង។
 • ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម៖ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលសេវាកម្មឬការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន។
 • ជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត៖ នៅពេលអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬធ្វើអន្តរកម្មនៅកន្លែងសាធារណៈជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតព័ត៌មានបែបនេះអាចត្រូវបានមើលដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហើយអាចចែកចាយជាសាធារណៈនៅខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឬចុះឈ្មោះតាមរយៈសេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់តតីយជនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់តតីយជនអាចឃើញអ្នកឈ្មោះប្រវត្តិរូបរូបភាពនិងការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នក។ ស្រដៀងគ្នានេះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនឹងអាចមើលការពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនិងមើលប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដោះស្រាយវិវាទនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលនយោបាយស្របច្បាប់របស់យើង។

ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគផ្ទៃក្នុង។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះលើកលែងតែពេលដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬដើម្បីបង្កើនមុខងាររបស់សេវាកម្មរបស់យើងឬយើងមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការនៅការិយាល័យប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការរៀបចំ។ វាមានន័យថាព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅ - និងរក្សានៅលើកុំព្យួទ័រដែលមានទីតាំងនៅក្រៅរដ្ឋខេត្តខេត្តប្រទេសឬយុត្តាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសគ្នាពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នក។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ឯកជននេះអមដោយការដាក់ស្នើរបស់អ្នកនូវព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះរួមមានសុវត្ថិភាពនៃ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចូលរួមក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរ។ យើងនឹងជូនដំណឹងមុនពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរហើយក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនខុសគ្នា។

ការអនុវត្ត​ន៏​ច្បាប់

នៅក្រោមកាលៈទេសៈជាក់លាក់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលមានសុពលភាពរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍តុលាការឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល) ។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀត

ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • គោរពតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់
 • ការពារនិងការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ការពារឬស៊ើបអង្កេតអំពីកំហុសដែលអាចកើតមានដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម
 • ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬសាធារណៈជន
 • ការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសូមចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ិនធរណេតឬវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺមានសុវត្ថិភាព ១០០% នោះទេ ខណៈពេលដែលយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញរបស់វាបានទេ។

ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកផ្តល់សេវាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • Statcounter ។Statcounter គឺជាឧបករណ៍វិភាគចរាចរគេហទំព័រ។ អ្នកអាចអានគោលការណ៍ឯកជនភាពសម្រាប់ការរាប់លេខនៅទីនេះ៖ https://statcounter.com/about/legal/

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដើម្បីជួយគាំទ្រនិងថែរក្សាសេវាកម្មរបស់យើង។

 • ពាណិជ្ជកម្ម BingBing Ads គឺជាសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft Inc អ្នកអាចផ្តាច់ចេញពី Bing Ads ដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅលើទំព័រមិនអនុញ្ញាតពាណិជ្ជកម្ម Bing៖ https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Bing Ads សូមចូលទៅកាន់គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ៖ https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • ការផ្សព្វផ្សាយឯកភាពការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយូនីធីត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយយូនីធីតិចណូឡូជី។ អ្នកអាចផ្តាច់ចេញពីសេវាកម្មយូនីធីអេសដោយធ្វើតាមការណែនាំដូចដែលបានពិពណ៌នាដោយយូនីធីតិចណូឡូជីនៅលើទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ៖ https://unity3d.com/legal/privacy-policyសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីយូនីធីតិចណូឡូជីសូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពយូនីធីតិចណូឡូជី៖ https://unity3d.com/legal/privacy-policy

ការធ្វើទីផ្សារឡើងវិញ

ក្រុមហ៊ុនប្រើសេវាកម្មធ្វើទីផ្សារឡើងវិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដល់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានមកមើលសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងនិងអ្នកលក់ភាគីទីបីរបស់យើងប្រើខូឃីដើម្បីជូនដំណឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបំរើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើការទស្សនាសេវាកម្មរបស់យើងកន្លងមក។

 • ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Bing ឡើងវិញសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Bing ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft Inc ។ អ្នកអាចផ្តាច់ចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមចំណាប់អារម្មណ៍ Bing តាមការណែនាំរបស់ពួកគេ៖ https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការអនុវត្តនិងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Microsoft ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ៖ https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • AdRollសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម AdRoll ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Semantic Sugar, Inc ។ http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ AdRoll សូមចូលមើលគេហទំព័រឯកជនភាពរបស់ AdRoll៖ http://www.adroll.com/about/privacy

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិនទាក់ទងអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំនោះទេ។ យើងមិនបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានពីអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំឡើយ។ ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។ ប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងបានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយយើងចាត់វិធានការដើម្បីដកព័ត៌មាននោះចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

យើងក៏អាចកំណត់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូលប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកព័ត៌មានខ្លះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៣ ទៅ ១៨ ឆ្នាំ។ ក្នុងករណីខ្លះវាមានន័យថាយើងនឹងមិនអាចផ្តល់មុខងារជាក់លាក់នៃសេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ។

ប្រសិនបើយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើការព្រមព្រៀងដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយប្រទេសរបស់អ្នកត្រូវការការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយយើងអាចនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយអ្នកមុនពេលយើងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ។

បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់របស់ភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយប្រកាសគោលការណ៍ភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬសេចក្តីជូនដំណឹងដ៏លេចធ្លោមួយស្តីពីសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធិភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខាងលើនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអ្នកអាច ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង.